Zásady Ochrany Osobních Údajů

I. Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Kulturní kavárna Železářství U Šulců s.r.o. IČ 06374751 se sídlem tř. J. P. Koubka 6, 388 01 Blatná se spisovnou značkou BC 26620/KSCB  zapsaném u Krajského soudu v Českých Budějovicích(dále jen: „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou:

  - adresa: tř. J. P. Koubka 6, Blatná
  - e-mail: ku-ka@post.cz
  - telefon: +420 797 821 211
 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 •  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 •  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  - plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  - splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 • Účelem zpracování osobních údajů je

  - vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce, nezávazné objednávce a získání informací o službě jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  - plnění právních povinností vůči státu.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje
  - po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby

  - podílející se na realizaci plateb a realizaci a dodání služeb na základě smlouvy,
  - zajišťující služby provozování webů a webových aplikací a další služby v souvislosti s provozováním společnosti na tvorbu webových stránek a aplikací
  - zajišťující marketingové služby.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Zpracovatelé osobních údajů

VII. Vaše práva

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2022